Hoppa till innehåll

Individdata och dataportabilitet

Projekt för individcentrerad data infrastruktur för dataportabilitet

Data är hårdvaluta i dagens digitala värld. Att få äga sin egen data har blivit lika nödvändigt som att få välja vem man vill dela den med. Med en gemensam datainfrastruktur möjliggörs en större transparens och individens kontroll av personlig data blir ett nåbart mål. I vårt arbete vill vi uppmärksamma betydelsen av dataportabilitet och spårbarhet. Långsiktigt kommer infrastrukturen att gynna kompetensförsörjningen i Sverige och det livslånga lärandet för individen.

Bakgrund

Bristande infrastruktur för datautbyte är ett vanligt förekommande problem i Sverige och Europa. Projektets mål är därför att bygga en infrastruktur för utbyte av individdata mellan offentliga aktörer, företag och privatpersoner. Individen har en central roll i processen genom att äga, kontrollera och hantera sin personliga data. Inom infrastrukturen ska individen kunna begära tillgång till sin personliga data från myndigheter och andra offentliga aktörer (t.ex. skolor, universitet), men även från privata företag (t ex banker, försäkringsbolag), för att sedan kunna dela den med tredje part, antingen privat eller offentligt.

Forskningsområde dataportabilitet och spårbarhet

Normalt måste individen manuellt samla in och leverera dokument till institutioner och privata aktörer, oavsett ärende. Processen blir än mer ineffektiv när individen behöver dokumentation från flera källor, så att flerfaldiga processer sammanlänkas.

Omfattning av tidigare fallstudier

1) Anspråk på arbetslöshetsförsäkring: delning av digitalt certifierad registrering hos Arbetsförmedlingen till försäkringsbolag.

2) Jobbansökan: formulär med CV-data för rekryteringssyften (ConnectOnce)

Fallstudier gav viktiga insikter och visade nödvändigheten av individens ökade kontroll av sin egen data. Baserat på rekommenderade riktlinjer och de tidigare fallstudierna, startade projektet med en utvärdering av olika teknologier som kan fullgöra en individcentrerad och transparent kunskap och kontroll för individen. Projektet är därför fokuserat på att utveckla en individcentrerad data infrastruktur där individen har utökad kontroll över sin personliga data och hur den används, och utgör därmed en komponent i utvecklingen av en sammanhängande datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Komponenten kan troligen även nyttjas inom andra datadomäner.

Pågående pilotprojekt: Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram, som erbjuder praktikplatser åt unga akademiker med sitt ursprung utanför EU. Programmet är ett samarbete mellan Kungliga vetenskapsakademin (IVA) och Arbetsförmedlingen. Piloten fokuserar på godkännandeprocessen: att möjliggöra för kandidaten att begära och samla all sin personliga data från olika myndigheter och dela den med tredje part (antingen privat eller offentligt).

Målsättning

  • Att få ut mer av existerande lagstiftning
  • Individcentrerat fokus
  • Skalbarhet
  • Användarvänlighet och enkel integration
  • Open Source: All vår källkod är öppen för allmän medverkan

Kartläggning av infrastrukturen

Skapandet av en digital plånbok (wallet), som ger individen rätt att begära och dela sin data med andra parter. För full GDPR-förenlighet krävs att all data och dokumentation som delas godkänns av individen före delning.  

Delar av infrastrukturen

Delar av infrastrukturen

  • En ‘datamottagare’ som via vårt ‘klientbibliotek’ instruerar individen
  • Kontrollpanelen (wallet) där individen kan kontrollera sin data, och godkänna eller neka medgivandet att dela data
  • Databehållaren som via exporter gör data tillgänglig i kontrollpanelen.

Teknologi

Solid

Globala målen

Projektet bidrar till FN:s hållbarhetsmål: 8.6, 10.2, 16.10, 17.16, 17.18

Slutrapport

Projektet är avslutat, men här finns en sammanfattning av lärdomar och insikter från projektet.

Utveckling av säkra metoder för hantering av individdata (Human Centered Digital Infrastructure (pdf)

Projektstart
Juni 2021
Projektavslut
Januari 2024