Hoppa till innehåll

Digital vägledning och länkad data

Förutsättningsskapande projekt för digital vägledning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

För individen är det livslånga lärandet en förutsättning för att klara kraven på en arbetsmarknad i snabb och ständig förändring. Det är också en förutsättning för att klara Sveriges framtida kompetensförsörjning, både i privat och offentlig sektor. Genom samverkan, öppenhet och effektiva arbetssätt kan processen påskyndas till fördel för alla. Rätt utbildning i rätt tid leder i längden till hållbar matchning – med individen i fokus.

Men hur hittar man rätt i mängder av data och information i en alltmer digitaliserad miljö? Och hur säkerställer man att man hittar rätt utbildning, kopplad till de yrken där motsvarande kompetenser efterfrågas? Inom projektet lägger vi stort fokus på samverkan och digital vägledning i en sammanhållen datainfrastruktur. Vi jobbar för att skapa möjligheter för individen att synliggöra sina kompetenser och hitta rätt utbildning till rätt jobb – en viktig förutsättning för en hållbar arbetsmarknad i konstant förändring.

Undersökningsfas

Under en intensiv undersökningsfas kartlade ett utvecklingsteam individens och marknadens behov ur olika perspektiv på arbetsmarknaden. I linje med regeringsuppdraget om en sammanhållen datainfrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning, identifierades fyra spår. Ett önskat resultat ska i längden leda till en kvalitetssäkrad och förbättrad digital vägledning mellan yrken och jobb; en effektivare kartläggning som leder till ökade synergieffekter och utveckling av funktioner som bidrar till en mer hållbar arbetsmarknad.

Riktningar i den utforskande fasen

Primärt fokus har varit att hitta bästa möjliga lösning för individen på väg mot karriärskifte eller kompetensutveckling. Detta genom att tillgängliggöra, dela och nyttiggöra data som stödjer utvecklingen av tjänster för validering, matchning och vägledning – för att matcha behoven på arbetsmarknaden med utbildningsutbudet.

Digital vägledning Att genom ett tvärfunktionellt arbetssätt koppla utbildningsdata i SUSA-navet med arbetsmarknadsdata. Ett önskat resultat ger värdefull digital vägledning för individen att hitta rätt utbildning, kopplad till efterfrågat yrke.

Befintliga tjänster Projektet undersöker Arbetsförmedlingens tjänst Hitta yrken, vilken kopplar ihop Arbetsförmedlingens yrken och yrkesområden med yrkeshögskoleutbildningarna som tillhandahålls av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Vi undersöker tillsammans med analytiker på Arbetsförmedlingen möjligheter att berika och utveckla tjänsten.

Återanvända know-how för att skapa synergieffekter Projektet siktar på att, utöver att tillgängliggöra öppna data, också skapa förutsättningar för andra att kunna analysera dem. Ett exempel på detta är API:et JobAd Enrichment, vars syfte är att hjälpa till att strukturera och sortera data för att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Baserat på JobAd Enrichments undersöker teamet möjligheten att återanvända samma teknik för att utveckla ett API för utbildningar; en AI-lösning som identifierar och extraherar relevant information i t.ex. kursbeskrivningar och läroplaner. Ett viktigt första steg är att komplettera och kvalitetssäkra information och data i Skolverkets utbildningsdatabas, SUSA-navet.

Samverkan med offentliga och privata aktörer För att identifiera konkreta behov på marknaden, samt individens behov av karriär- och kompetensutveckling har utvecklarna träffat en rad organisationer: Trygghetsrådet (TRR), Trygghetsfonden (TSL), Kammarkollegiet, Mälardalens universitet (MDU), Universitets- och högskolerådet (UHR, studera.nu), EMG (Educations.com Media Group, allastudier.se), Statistiska centralbyrån (SCB), analytiker från Arbetsförmedlingen, med flera.

Globala mål Projektet bidrar till FN:s hållbarhetsmål: 4.4, 8.6, 16.10, 17.16, 17.18

Ett nytt API -JobEd Connect

Under projektets gång har API:et JobEd Connect lanserats.

JobEd Connect är en matchningslösning som automatiskt kopplar ihop utbildningar med relaterade yrken, utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Mer information om komponenten.

Projektstart
Juni 2021
Projektavslut
Januari 2024