Hoppa till innehåll
11 Januari 2023

Sveriges EU-ordförandeskap: Viktiga datastrategier i fokus

Den 1 januari 2023 tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. I programmet lyser digitaliseringsfrågorna med sin frånvaro, förutom några få viktiga strategier och förordningar kring datastyrning och -delning, interoperabilitet och cybersäkerhet, som det ska jobbas framåt med. JobTech Development kommer att följa arbetet och fortsätta verka för mer öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor.

Det är tredje gången Sverige tar över rådets ordförandeklubba sedan landet anslöt sig till EU i januari 1995. Mycket har hänt på nästan 30 år, med tydligt positiv inverkan på handel och säkerhet, arbetsmarknaden och regionernas utveckling, medan en ökad invandring lämnar utrymme för förbättringar i politiken. Världen har förändrats enormt under de gånga åren. Då talade man om digitalisering som en framtidsutveckling som troligen inte skulle ske under vår livstid. I dag genomsyrar den alla sektorer och banar väg för länders konkurrenskraft och tillväxt.

JobTech Development har flera pågående utvecklingsprojekt kring länkad data inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, individens ökade kontroll över sin egen data, och interoperabilitet, taxonomi och gemensamma semantiska standarder. Under ordförandeskapet kommer Sverige att jobba aktivt och med bland annat den europeiska datastrategin, Interoperabilitetsakten och eDataskyddsförordningen. Sverige har en unik, strategisk möjlighet inför de kommande 14 åren (då det är dags för nästa ordförandeskap) att föra vidare digitaliseringsfrågorna som inte bara ska göra skillnad för landets konkurrenskraft och innovationsförmåga, utan för alla EU:s medlemsstater. Klarar Sverige det? Det återstår att se!

Det svenska ordförandeskapet i EU:s råd

Sverige tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd vid en tidpunkt då unionen står inför historiska utmaningar, som Rysslands invasion av Ukraina, säkerhets- och cybersäkerhetshot, stigande räntor, inflation och rusande energipriser – alla slår hårt mot Europas ekonomier. Ordförandeskapet ska fortsätta arbetet för övergången till en grön ekonomi och säkerställa en hållbar modell för långsiktig tillväxt.

De svenska prioriteringar kretsar kring:

 • Säkerhet – enighet
 • Konkurrenskraft
 • Grön omställning och energiomställning
 • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Digitaliseringsfrågor lyser med sin frånvaro i programmet

Trots konkreta insatser som ska vidtas för att främja Europas konkurrenskraft för övergången till den gröna och digitala omställningen, har digitaliseringsfrågorna tagit liten plats i programmet. I dag genomsyrar digitaliseringen alla sektorer och ingen tillväxt är möjlig om reformerade förordningar om datahantering och datadelning inte införs.

Under ordförandeskapet kommer Sverige att jobba aktivt med en rad strategier och förordningar kring bland annat datastyrning, datadelning, interoperabilitet och cybersäkerhet.

 • Ordförandeskapet avser att bidra till arbetet med genomförandet av den europeiska datastrategin, samtidigt som EU inte ska stänga sig mot omvärlden.
 • Datarättsförordningen blir en viktig del i detta arbete. Ordförandeskapet avser att ta över arbetet med akten i rådet och även inleda och föra förhandlingarna med Europaparlamentet framåt så långt som möjligt.
 • Ordförandeskapet kommer att inleda arbetet i rådet med konnektivitets- och infrastrukturakten för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.
 • Interoperabilitetsakten är ett nyckelinitiativ för att skapa förutsättningar för bättre offentlig samverkan inom unionen på det digitala området. Ordförandeskapet avser att föra rådets förhandlingar om akten framåt.
 • Ordförandeskapet kommer att fortsätta förhandlingarna med Europaparlamentet gällande eDataskyddsförordningen.
 • Ordförandeskapets målsättning är att föra förhandlingarna i rådet gällande den europeiska cyberresiliensakten och trepartssamtalen gällande förordningen om cybersäkerhetskrav på EU:s egna organisationer framåt så långt som möjligt.

Utöver det ska Sverige fortsatt jobba aktivt med att främja innovation, datadelning och öppen vetenskap, samt stärka morgondagens arbetsmarknad inom EU.

 • Ordförandeskapet avser att ta vidare direktivförslaget om förbättrade arbetsvillkor för plattformsarbete.
 • Ordförandeskapet kommer att arbeta för åtgärder som främjar ett öppet kunskaps- och datautbyte inom det europeiska forskningsområdet, ökar kunskapsutnyttjandet i samhället, snabbar på övergången till öppen vetenskap och ger ökad tillgång till forskningsinfrastrukturer.
 • Ordförandeskapet kommer att lyfta vikten av åtgärder som ger ökad tillgång till forskningsinfrastrukturer, och till deras data och tjänster, för forskare, näringsliv och samhället i stort.
 • Utbildning, fortbildning och vidareutbildning kan bidra till att rusta individer, samhällen och företag för den digitala och gröna omställningen, och de är viktiga verktyg för att nå målet om en stärkt konkurrenskraft för EU och rätt kompetenser för framtidens jobb i EU.

Den digitala och gröna omställningen i fokus för EU:s ordförandeskapstrio

Även om digitaliseringsfrågor inte ligger i fokus i det svenska programmet, ska Sverige fortsätta att jobba aktivt med de prioriteringar som antagits tillsammans med Frankrike och Tjeckien, som håller i rådets ordförandeklubba under de innevarande 18 månaderna.

Frankrike inledde perioden med starkt fokus på den digitala suveräniteten, som ska stärka Europas förmåga i den digitala världsekonomin, samt på öppen programvara inom offentliga förvaltningar, och interoperabilitet och delning av digitala verktyg och data. Frågor som anses centrala för ländernas konkurrens- och innovationskraft rör bland annat cybersäkerhet, europeisk elektronisk identitet, arbetsmarknadspolitik och en kultur av livslångt lärande, samt förbättring av tillgången till delning, samkörning och vidareutnyttjande av data.

JobTech Development leder flera utvecklingsprojekt

JobTech Development leder flera utvecklingsprojekt som är i linje med EU:s fokusområden. Pilotprojekten stödjer utvecklingen av en sammanhållen datainfrastruktur, där dataportabilitet, begreppsstrukturer, individdata, och livslångt lärande tar en central plats. Syftet är att möjliggöra digital transformation genom uppbyggnaden av en hållbar och gemensam infrastruktur, som kan bidra till en mer inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad.

Särskilt fokus under 2023 ligger på:

 • lanseringen av ett öppet API som hjälper individen på väg mot karriärskifte eller kompetensutveckling genom att synliggöra kompetenser och hitta rätt utbildning till rätt jobb.
 • att undersöka om och hur utvecklingsprojektet kring individens ökade kontroll över sin egen data kan kopplas vidare till EU, hitta samarbete över gränser, skalbarhet och prestanda på nationell- och EU-nivå.

Mer om ämnet

Nedan hittar du mer information om vårt pågående arbete.

Kommande projekt:

 • POC – digital yrkesvägledning
 • Wiki-POC: en gemensam källa för översättningsnycklar mellan arbetsuppgifter och läranderesultat