Hoppa till innehåll
21 Juni 2022

Open Space 3 – en summering

I början av juni 2022 samlades engagerade representanter från en lång rad svenska myndigheter och organisationer för den tredje upplagan av Open Space om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Stockholmsmötet var en fortsättning av serien workshops i ämnet, arrangerat av Jobtech (Arbetsförmedlingen) och Sunet (Vetenskapsrådet).

Agendan skapades av deltagarna på plats, och under två dagar visades konkreta demo cases kring det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (RU KLL). Deltagarna lyfte frågor kring datakällor och datamängder i förhållande till andra nationella och EU-initiativ och dessas eventuella sammankopplingar. EU-plånboken och dess funktionalitet, samt hur man kan jobba effektivt ur ett tvärsektoriellt perspektiv genomsyrade nästan alla paneler. Det togs även fram positiva strategiska initiativ, exempelvis Samverkansprogrammet, IDA-gruppen.

Som en förberedelseinsats anordnades en Demo Week i maj 2022 där myndigheterna i regeringsuppdraget presenterade pilotprojekt och initiativ inom sina respektive områden. En lyckad demo-vecka med många deltagare och bra presentationer var slutsummeringen av initiativet. Ökad kunskap, djupare insikter och reflektioner kunde tas vidare till Open Space 3.

Exempel på ämnen som lyftes under Open Space 3 i juni 2022:

  • Koppling av yrkesbenämningar mot kompetenser. Taxonomi
  • Mikromeriter
  • Datakällor för yrkesprognoser och re-skilling
  • Demo av Education-API. Projekt för individcentrerad digital infrastruktur för dataportabilitet, samt andra komponenter (JobTechDev)
  • En sammanhållen datainfrastruktur inom KLL i förhållande till ett flertal data-initiativ på EU-nivå samt inom ENA (Sveriges digitala infrastruktur)
  • Delning av data och öppen information
  • Susa-navet
  • EU-plånboken och eventuella tekniska lösningar
  • Hur kan vi höja engagemanget hos Regeringskansliet (RK)?
  • Säkerhet och Linux-miljö