Hoppa till innehåll
18 Februari 2022

Ny forskningsrapport om öppna data-ekosystem

Under två års tid har JobTech Developments arbete löpande utvärderats av följeforskaren Johan Linåker från Lunds universitet. Tillsammans med kollegan Per Runeson har han följt JobTech, och även studerat den växande community som skapats kring samverkan och delning av öppna data. Syftet med projektet har varit att skapa värde och ökad användning av öppna myndighetsdata. Nu presenterar duon resultatet av sin forskning i rapporten ”Rekommendationer för samverkan och delning av data, teknik och kunskap inom myndighetsdrivna öppna data-ekosystem”.

”Forskningen inom JobTech Research har bidragit till främjandet av delning och samverkan kring kunskap utöver vad projektet självt har producerat. Kunskap men även nätverk som skapat direkt nytta för det arbete som bedrivs inom JobTech Development.” menar forskarna i rapporten.

Data anses i dag vara en kritisk resurs som genom bearbetning och öppet tillgängliggörande kan bidra till effektivisering, innovation och ett öppnare, mer demokratiskt samhälle. Vidare kan kompatibla system och portabilitet möjliggöra långsiktig och hållbar förvaltning av denna resurs.

Johan Linåker och Per Runeson utforskar samverkan kring öppna data i det som kallas öppna data-ekosystem där aktörerna delas in i två grupper: dataproducenter och datakonsumenter. De betonar att en aktör kan ha flera roller samtidigt. Utifrån olika perspektiv finns det olika typer av roller: plattformsledare, nyckelaktörer, passiva aktörer och slutanvändare.

För att möjliggöra öppen samverkan inom ekosystemet måste plattformsledare säkra:

 • öppna processer och kommunikation inom ekosystemet
 • öppen kravhantering
 • aktivt engagemang

Forskningsrapporten beskriver faktorer och risker utifrån olika perspektiv kring samarbete med öppna data. Primärt fokus är på de legala, tekniska, processorienterade, kulturella och affärsorienterade utmaningarna. Rapporten diskuterar även risker med att dela data öppet, exempelvis kring konkurrens, oetisk användning, integritet, samt sekretess på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Forskarna har formulerat 14 avgörande punkter för ett välmående och hållbart öppna data-ekosystem, som en rekommendation för den aktör som har eller planerar att ha en roll som plattformsledare. De utgår ifrån:

 • styrningsstrukturer för ekosystem och ägande av plattform
 • medling och neutralitet som grund för ett sammanhållet ekosystem
 • ekosystemets syfte och incitament för samverkan och datadelning
 • ekosystemets geografiska och demografiska omfattning
 • funktioner för delning och samverkan inom ekosystemet
 • verktyg och processer för öppen samverkan
 • öppen programvara som komplement och katalysator
 • insamling och delning av data inom ekosystemet
 • balansering av värde och risk genom form på delade data
 • standarder och format för datadelning inom och utom ekosystemet
 • mätning och uppföljning av ekosystemets hälsa och utveckling

Rapporten skapar samhällsnytta ur ett forskningsperspektiv genom att öka förståelsen för hur kunskap och teknik sammankopplas. Inom samma forskningsprojekt har flera vetenskapliga artiklar skrivits med konkreta fallstudier om myndighetssamverkan kring öppna data.

Styrningsstrukturer inom öppna data-ekosystem

Figur 1: Modell som kan visualisera och klassificera aktörer inom ett ekosystem utifrån dess nivå av inflytande och roll. Desto närmre mitten en aktör befinner sig, desto högre inflytande har den över ekosystemets inriktning, plattformens utveckling och den data som delas.

Mer information om ämnet