Hoppa till innehåll
05 April 2022

Den digitala och gröna omställningen i fokus för EU:s ordförandeskapstrio

Det är mycket som händer nu inom digitaliseringsområdet i EU. Sverige ingår i en ordförandeskapstrio tillsammans med Frankrike och Tjeckien. Frankrike inleder första halvåret 2022 som ordförande i EU:s ministerråd, följt av Tjeckien och Sverige. De tre länderna ingår i den så kallade Trion, som håller i rådets ordförandeklubba de kommande 18 månaderna.

Frankrike har redan inlett perioden med fokus på den digitala suveräniteten som ska stärka Europas förmåga i den digitala världsekonomin, samt på öppen programvara inom offentliga förvaltningar och interoperabilitet och delning av digitala verktyg och data. EU jobbar aktivt för att stödja medborgarna i deras roll som dataleverantör (data provider). EU-kommissionens mål är att 80 procent av medborgarna ska använda en digital ID-lösning senast 2030, som en del av färdplanen för det digitala årtiondet. På hemmaplan föreslår den svenska regeringen en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

I fokus för Trion: EU:s digitala standarder och globala digitala regler för konkurrens-och innovationskraft

I fokus för Trion står den gröna och digitala omställningen. Frågor som anses centrala för ländernas konkurrens-och innovationskraft rör bland annat cybersäkerhet, europeisk elektronisk identitet, arbetsmarknadspolitik och en kultur av livslångt lärande, samt förbättring av tillgången till delning, samkörning och vidareutnyttjande av data. I samband med prioriteringar föreslår den svenska regeringen en ny lag för den offentliga sektorns tillgängliggörande av data under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet. Den föreslås träda i kraft i augusti 2022. Lagen genomför Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 den 20 juni 2019, om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Trion kommer att bidra till utformningen av en europeisk industripolitik som är anpassad till framtiden, med beaktande av kommissionens uppdaterade industristrategi, och rikta in sig på att stödja den gröna och digitala omställningen. De tre länderna kommer även att fortsätta arbetet med kommissionens förslag om paketet för digitala tjänster för att bland annat säkerställa en säkrare onlinemiljö och rättvisare onlinemarknader.

I ett gemensamt program för de tre ordförandeskapen pekas bland annat följande områden ut:

 • paketet för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader)
 • unionens digitala suveränitet
 • EU:s digitala standarder och globala digitala regler
 • digitala färdigheter och digital utbildning
 • förbättrad tillgång till delning, samkörning och vidareutnyttjande av data, och samtidigt skapandet av lika villkor för att främja innovation, konkurrenskraft och kulturell mångfald
 • en europeisk elektronisk identitet, rättsakten om artificiell intelligens och den kommande datalagen
 • cyberområdet: fortsatt arbete med säkerhet i nätverks- och informationssystem, kritiska enheters resiliens och verktygslådan för cyberdiplomati
 • utbildning, jobbskapande och övergång mellan olika arbeten
 • utvecklad arbetsmarknadspolitik och en kultur av livslångt lärande, främjande av digitala färdigheter
 • stöd till EU:s strategiska förhållningssätt till global konnektivitet, på grundval av konnektivitetsstrategin Global Gateway.

Det franska EU-ordförandeskapet: digital suveränitet som stärker Europas förmåga i den digitala världsekonomin

Det franska EU-ordförandeskapet inleder den här 18-månaders perioden med att prioritera digitaliseringsfrågor i sitt program. Den franska regeringen har tillkännagett att den kommer använda ordförandeskapet till att skapa ett starkare och mer självständigt Europa.

Stort fokus ligger på den digitala suveräniteten som ska stärka Europas förmåga i den digitala världsekonomin. Frankrike kommer att fortsätta jobba för potentiella synergieffekter mellan högre utbildning, forskning, innovation och tjänster till samhället för att bidra till EU:s återhämtning.

Några av prioriteringarna är:

 • ekonomisk reglering och återhämtning så att Europa kan bidra till den gröna och digitala omställningen
 • styrka att försvara och bevara EU:s värderingar och intressen
 • ett socialt Europa

I samband med ett ministermöte i Strasbourg enades man i en skrivning om att främja användning, utveckling och delning av öppen programvara inom offentliga förvaltningar, samt att stärka interoperabilitet och delning av digitala verktyg och data. Mer konkret information hittar man i Strasbourgs deklarationen, antagen den 17:e mars 2022.

Sverige har en strategisk möjlighet att driva viktiga digitaliseringsfrågor som kommer att prägla vår gemensamma framtid. Genom pilotprojekt kan Sverige bidra till gemensamma EU-standarder inom området, samt dela med sig av praxis som kan bidra till samhällsnytta för cirka 447,7 miljoner invånare.

JobTech Development leder flera projekt som är i linje med EU:s fokusområden. De pilotprojekten understödjer utvecklingen av en sammanhållen datainfrastruktur där dataportabilitet, begreppsstrukturer och livslångt lärande tar en central plats. Syftet är att möjliggöra transformationen och bidra till en mer inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad.